Βιώσιμη
Διαχείριση

διασυνοριακών υδατικών πόρων

 

Βιώσιμα Οικοσυστήματα

Προστασία υδατικών πόρων του ποταμού

Αξιού – Βαρδάρη

Το AQUA-M ΙΙ με μια ματιά

ΣΚΟΠΟΣ: Βιώσιμη Διαχείριση διασυνοριακών υδατικών πόρων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.448.329,82 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 Απριλίου 2018 – 1 Νοεμβρίου 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II “Ελλάδα-Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”

δρασεις

Παρεμβάσεις στην κοίτη του Αξιού Ποταμού για προστασία από πλημμύρες

Προμήθεια

επιστημονικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση της ρύπανσης των υδάτων

Παρακολούθηση

της ρύπανσης των υδάτων

Ανάπτυξη ικανοτήτων

και κατάρτιση προσωπικού για τη επιχειρησιακή διαχείριση της ρύπανσης των υδάτων

Σχετικά με το έργο

Το πλαίσιο του Έργου

Η ιδέα του έργου “AQUA-M II” διαμορφώθηκε μέσα από την κοινή αντίληψη όλων των εταίρων, για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Ποταμός Αξιός – Βαρδάρης.
Ο Ποταμός Αξιός – Βαρδάρης αποτελεί έναν από τους κύριους υδατικούς πόρους της διασυνοριακής περιοχής μεταξύ της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
partner logo