Одржливо управување

со водните ресурси во прекуграничниот регион

Одржлив екосистем

заштита на водните ресурси на реката

Аксиос – Вардар

AQUA-M II  :

AIM: Одржливо управување со водните ресурси во прекуграничниот регион

БУЏЕТ: 1.448.329,82 €

ВРЕМЕТРАЕЊЕ: Април 2, 2018 – Декември 30, 2020

ПРОГРАМА: ИНТЕРЕГ ИПА Програма за прекугранична соработка Грција – Република Северна Македонија  2014-2020″

АКТИВНОСТИ

Регулација на речното корито за заштита од поплави.

Набавка

Набавка на специфична опрема за следење на загадувањето на водата

Систем

за следење на загадување на водата

Обука

Training for operational water pollution management

ЗА ПРОЕКТОТ

ОПИС НА ПРОЕКТОТ

Идејата на проектот AQUA-M II е формулирана со заедничко разбирање на сите партнери, за проблемите со животната средина со кои се соочува реката Аксиос – Вардар.
Реката Вардар претставува еден од главните водни ресурси во прекуграничната област на Грција и Северна Македонија
partner logo